Tóm tắt kết quả nghiên cứu: Lựa chọn tối ưu trong điều trị bước 1 và bước 2 cho bệnh nhân ung thư gan giai đoạn muộn

Ngày đăng: 02/10/2020 Lượt xem 2268

Tóm tắt kết quả nghiên cứu: Lựa chọn tối ưu trong điều trị bước 1 và bước 2 cho bệnh nhân ung thư gan giai đoạn muộn

BS. Bùi Tiến Công (lược dịch)

https://www.univadis.com/viewarticle/advanced-hcc-the-best-options-for-first-line-therapy-vs-refractory-disease-c44c9956-44f7-3d9d-92c1-45ed678b76df

Theo công bố của tác giả Sonbol MB và cộng sự đăng trên JAMA Oncology ngày 22/10/2020, phân tích gộp meta-analysis từ 14 thử nghiệm lâm sàng pha 3 (8 thử nghiệm bước 1 trên 6.290 bệnh nhân, 6 thử nghiệm bước 2 trên 2.653 bệnh nhân) đề xuất rằng:

-       Kết hợp Atezolizumab và Bevacizumab là lựa chọn tối ưu nhất cho điều trị bước 1 ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) giai đoạn tiến xa.

-       Regorafenib và cabozantinib là lựa chọn tốt sau thất bại bước 1.

Cụ thể:

  1. 1.Điều trị bước 1, về sống còn toàn bộ (OS), Atezolizumab kết hợp Bevacizumab vượt trội hơn so với 3 thuốc (HRs, 95%CIs)

   Lenvatinib: 0,63 (0,44-0,89)

   Sorafenib: 0,58 (0,42-0,80)

   Nivolumab: 0,68 (0,48-0,98)

  1. 2.Điều trị bước 2
  • Các thuốc thử nghiệm đều có lợi ích sống thêm không bệnh tiến triển (PFS) so với giả dược nhưng chỉ có regorafenib (HR: 0,62; 95% CI: 0,51-0,75) và cabozantinib (HR: 0,76; 95% CI: 0,63-0,92) đạt lợi ích kéo dài sống còn toàn bộ (OS) so với giả dược.
  • Nhóm bệnh nhân có mức α-fetoprotein ≥ 400 ng/mL:
    • Lợi ích PFS so với giả dược (HRs; 95% CIs):

             Regorafenib: 0.53 (0.29-0.97).

             Cabozantinib: 0.42 (0.23-0.77).

             Ramucirumab: 0.56 (0.37-0.87).

  • Lợi ích OS so với giả dược:

            Regorafenib: 0.68 (0.50-0.92).

             Cabozantinib: 0.71 (0.54-0.94).

             Ramucirumab: 0.69 (0.56-0.84).

Giới hạn của phân tích: So sánh là gián tiếp và dựa trên mức độ dữ liệu của mỗi nghiên cứu

Tài liệu tham khảo:

https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2771837

 CLINICAL SUMMARY

Advanced HCC: the best options for first-line therapy vs refractory disease

 

Sonbol MB & al.. JAMA Oncol, 22 October 2020

Jim Kling

02 November 2020

View more articles on:

Noncolorectal Gastrointestinal Cancer Oncology

Takeaway

 

The results of this network meta-analysis suggest that the best choice for first-line advanced hepatocellular carcinoma (HCC) is atezolizumab plus bevacizumab.

Regorafenib and cabozantinib are best in refractory disease.

Why this matters

 

The results suggest that these options should be the standard of care in the respective settings. 

Study design

 

Network meta-analysis of 14 phase 3 clinical trials.

Funding: None disclosed.

Key results

 

For OS in the first-line setting, atezolizumab plus bevacizumab outperformed (HRs; 95% CIs): 

Lenvatinib: 0.63 (0.44-0.89).

Sorafenib: 0.58 (0.42-0.80). 

Nivolumab: 0.68 (0.48-0.98).

For PFS in refractory disease, trialed drugs had similar benefit vs placebo.

An OS benefit was seen only with regorafenib (HR, 0.62; 95% CI, 0.51-0.75) and cabozantinib (HR, 0.76; 95% CI, 0.63-0.92) vs placebo.

Among patients with α-fetoprotein levels ≥400 ng/mL:

PFS benefit vs placebo (HRs; 95% CIs) with:

Regorafenib: 0.53 (0.29-0.97).

Cabozantinib: 0.42 (0.23-0.77). 

Ramucirumab: 0.56 (0.37-0.87).

OS benefit vs placebo with:

Regorafenib: 0.68 (0.50-0.92).

Cabozantinib: 0.71 (0.54-0.94). 

Ramucirumab: 0.69 (0.56-0.84).

There were no significant differences in direct comparisons between the drugs.

Limitations

 

Comparisons were indirect and relied on study-level data.

View abstract

 

          

View full text

 

References  Disclaimer 

Sonbol MB, Riaz IB, Naqvi SAA, Almquist DR, Mina S, Almasri J, Shah S, Almader-Douglas D, Uson PLS, Junior Mahipal A, Ma WW, Jin Z, Mody K, Starr J, Borad MJ, Ahn DH, Murad MH, Bekaii-Saab T. Systemic Therapy and Sequencing Options in Advanced Hepatocellular Carcinoma: A Systematic Review and Network Meta-analysis. JAMA Oncol. 2020 Oct 22 [Epub ahead of print]. doi: 10.1001/jamaoncol.2020.4930. PMID: 33090186

Tin liên quan